• QUY CHẾ

    Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Đại học công nghiệp Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định số 1015 /QĐ-ĐHCN ngày 8 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội)

 Đăng ký học trực tuyến